European awards for the most successful company and most successful manager, 2012 Vienna, Austria

Adora Engineering and Dr. Vancho Chifliganec – the only representatives from Macedonia are the winners of the prize- best construction company and the best manager from Macedonia in 2012. This renowned award, which is presented by the European Business Association, was given to Adora Engineering for best business reputation, successful management and dynamic growth of the company.

The award was handed over to Dr. Chifliganec, on the prestigious international manifestation “The Best Enterprises of Europe” on December 17, 2012, at a ceremony at the royal palace “Hofburn” in Vienna, Austria, in the presence of many representatives from countries worldwide.

Viena2

viena1

Viena3

Viena4

Европски награди за најуспешна компанија и најуспешен менаџер, 2012, Виена, Австрија

Адора Инженеринг и д-р Ванчо Чифлиганец – единствените претставници од Македонија се добитници на наградата- Најдобро претпријатие од градежништвото и Најдобар менаџер од Македонија во 2012 година. Ова реномирано признание, што го доделува Европската бизнис асоцијација, на Адора Инженеринг и припадна за најдобра бизнис репутација, за успешно менаџирање и за динамичен раст на компанијата.

Наградата, на д-р Чифлиганец, му беше доделена на престижната меѓународна манифестација „Најдобри претпријатија во Европа“, на 17 декември 2012 година, на свечена церемонија во кралската палата „Хофбурн“ во Виена, Австрија, во присуство на голем број претставници од повеќе земји во светот.

Viena2

viena1

Viena3

Viena4