РЕКРЕАТИВЕН КОМПЛЕКС АДОРА ИЛИНДЕН – СКОПЈЕ ДОМ ЗА ЖИВЕЕЊЕ И НЕГА „ВТОРА МЛАДОСТ“

[new_royalslider id=”30″]
Рекреативниот комплекс Адора Илинден-Скопје – Дом за живеење „Втора младост“, се гради на атрактивна локација во срцето на општина Илинден-веднаш до главната сообраќајница, во непосредба близина на Град Скопје, со пристап до развиена инфраструктура. Комплексот проектиран на приземје и пет ката, со дел за домување, заеднички простории и простории за лекување и нега, ресторан, кујна, тераси и придружни содржини, е наменет за комфорно сместување и соответна грижа за 150 лица од возрасната популација, со најсовремени услови за удобно живеење, медицински услуги и здравствена заштита, исхрана, рекреација, спорт, забава и релаксација. Комплексот „Втора младост“, осмислен според најсовремените европски стандарди, со ангажман на стручен персонал од 30-тина врвни професионалци, лекари, медицински сестри, негователки, физиотерапевти, социјални работници, психолози, домаќинки, готвачи, угостителски и спортски работници, на највозрасните граѓани ќе им понуди одлични услови за сместување, нега, релаксација, хумано живеење и достоинствено стареење. Лоциран во еколошки чист простор, надвор од стресната урбана средина, на дофат на македонската метропола, комплексот со околината, нуди одлични услови за рекреативни објекти, спортски терени и за развивање на различни бизниси и услужни дејности.

RECREATIONAL COMPLEX ADORA ILINDEN – SKOPJE HOME FOR LIVING AND CARE “SECOND YOUTH”

[new_royalslider id=”30″]

Recreation complex Adora Ilinden – Skopje – Home “Second Youth”, is in a process of building in an attractive location in the heart of the Municipality of Ilinden next to the main thoroughfare in the vicinity of Skopje, with access to developed infrastructure. The complex, designed to have a ground floor and five levels, with a section for housing, common rooms and facilities for the treatment and care, restaurant, kitchen, balconies and associated contents, is intended for comfortable accommodation and appropriate care for 150 people out of the adult population in modern conditions comfortable living, medical services and health care, nutrition, recreation, sport, entertainment and relaxation. The complex “Second youth”, designed according to the latest European standards, with the engagement of 30 top professionals, doctors, nurses, care takers, physiotherapists, social workers, psychologists, housekeepers, cooks, catering and sports professionals, to the oldest citizens  will offer excellent conditions for accommodation, care, relaxation, living and dignified aging. Located in ecologically clean area, out of a stressful urban environment, within easy reach of the Macedonian metropolis, the complex and its surroundings offers excellent conditions for recreational facilities, sports fields and developing of variety of businesses and services.