Награда за индивидуален филантроп, 2013 за проф. д-р Ванчо Чифлиганец

Проф. д-р Ванчо Чифлиганец, ген. дир. на Адора Инженеринг ја доби Наградата за индивидуален филантроп за 2013-та година во Македонија од Центарот за институционален развој ЦИРа, што синоќа во Скопје ги додели традиционалните награди за филантропија и општествена одговорност, со кои им се оддава признание и благодарност на поединци и претпријатија за добрите дела за општестевото и се слави хуманоста и човекољубието.

nagrada-2013
Проф. д-р Ванчо Чифлиганец ја прими Наградата за индивидуален филантроп за 2013 од Зоран Стојковски од ЦИРа

 

За проф. д-р Ванчо Чифлиганец, наградата за филантроп на годината претставува сатисфакција, вистинска потврда и мотив за неговите долгогодишни ангажирања како поединец и преку градежната компанијата Адора Инженеринг на полето на општествената одговорност, грижата за другите, хуманоста и помагањето на граѓаните и пошироката заедница во Македонија.

filantrop2013-2
Проф. д-р Ванчо Чифлиганец ја прими Наградата за индивидуален филантроп за 2013 од Зоран Стојковски од ЦИРа

 

„Филантропијата не е нешто што се учи и таа кај мене потекнува од солидарноста и помошта од страна на општеството, што самиот сум ги почувствувал и благодарение на што сум се образувал и развил професионално и како личност во животот. Поради тоа постојано и посветено, со љубов и позитивна енергија сакам да им помагам на другите и во рамките на моите можности да и возвратам на заедницата. Со долгорочните  општествено одговорни проекти за вложувањата во сите општини каде Адора Инженеринг гради објекти, оставаме вредни и корисни дела, меѓу кои се православниот храм Свети Јован Крстител во општина Аеродром, Скопје и спомен-обележјето за Богојавление-Водици „Фаќач на крст“ во Балканскиот Ерусалим-Охрид, што годинава ги подарив на Македонија и на македонскиот народ. Се гордеам и со грижата за вработените, преку поддршка на нивното повисоко образование и организираната исхрана на градежните работници, на доделените студентски  стипендии, на хуманитарните акции, на помошта за надминување елементарни непогоди, на поддршката на науката, образованието, културата и спортот, на заштитата и озеленувањето на животната средина и особено на грижата за купувачите за кои обезбедуваме докажано сигурно, економично и здраво домување. Мојата и наша корпоративна цел е заедно да изградиме поубаво, поздраво и посреќно место за живеење со попроспериотетна иднина за нас и идните генерации“. – изјави проф. д-р Ванчо Чифлиганец кој по добивањето на наградата за индивидуален филантроп за 2013-та во Македонија, најави формирање на своја фондација.

Проф. д-р Ванчо Чифлиганец, ген. дир. на Адора Инженеринг со ректорот на Универзитетот за туризам и менаџмент проф. д-р Аце Миленковски и Зоран Стојковски, изв. дир. на ЦИРа
Проф. д-р Ванчо Чифлиганец, ген. дир. на Адора Инженеринг со ректорот на Универзитетот за туризам и менаџмент проф. д-р Аце Миленковски и Зоран Стојковски, изв. дир. на ЦИРа

Проф. д-р Ванчо Чифлиганец и градежната компанија Адора Инженеринг досега  имаат добиено 12 национални награди за најдобри општествено одговорни практики и филантропја и три високи европски награди за успешно и квалитетно работење и за социјална одговорност.   

Добитниците на наградите за филантропија и општествена одговорност од ЦИРа за 2013
Добитниците на наградите за филантропија и општествена одговорност од ЦИРа за 2013

AWARD FOR INDIVIDUAL PHILANTHROPY 2013 FOR PROF. DR VANCHO CHIFLIGANEC

Prof. doc. Vancho Chifliganec, the General Manager of Adora Engineering won the award for Individual philanthropist in 2013 in Macedonia from the Centre for institutional development CID, that last night in Skopje awarded the traditional awards for philanthropy and social responsibility, which give recognition and gratitude to individuals and enterprises for the good deeds in society, and by which humanity and philanthropy are celebrated.

nagrada-2013
Проф. д-р Ванчо Чифлиганец ја прими Наградата за индивидуален филантроп за 2013 од Зоран Стојковски од ЦИРа

 

For Prof. Dr. Vancho Chifliganec the award for philanthropist of the year represents satisfaction and a true recognition and a motive for his long-lasting endeavors as an individual and through the construction company Adora Engineering in the field of social responsibility, care for others, humanity and helping citizens and the broader community in Macedonia.

.

filantrop2013-2
Prof. Dr. Vancho Chifliganec received the award for individual philanthropist in 2013 from Zoran Stojkovski by CID

Philanthropy isn’t something you learn and in my part, it appeared thanks to solidarity and help by society that I felt myself and thanks to which I educated myself and developed professionally and as a person in life. Because of that, I wish to help people constantly and with dedication, with love and positive energy and in my range of possibilities to also help the community. With the long-term socially responsible projects for investing in all municipalities where Adora Engineering builds buildings, we create valuable and useful works, between which are the orthodox temple ST. John the Baptist and the monument for God’s Appearance – Vodici “The Cross Catcher” in the Balkan Jerusalem – Ohrid, that I gifted to Macedonia and the Macedonian people this year. I am also proud for the care for the employees, through the support of their higher education and the organized food supply for the construction workers, of the given student scholarships, of the humanitarian events, the help given in a nature disaster, of the support of science, education, culture and sport development, for the protection of the environment and especially of the care for our buyers for whom we secure a proven safe, economic and healthy living. Mine and our corporative goal is to build a better, healthier and happier place for living as a community together, with a more prosperous future for us and further generations – stated Prof. Dr  Vancho Chifliganec who after receiving the award for individual philanthropist in 2013 in Macedonia, announced the formation of a foundation of his own.

Проф. д-р Ванчо Чифлиганец, ген. дир. на Адора Инженеринг со ректорот на Универзитетот за туризам и менаџмент проф. д-р Аце Миленковски и Зоран Стојковски, изв. дир. на ЦИРа
Prof Dr. Vancho Chifliganec, the General Manager  of Adora Engineering with the secretary of the University for tourism and management Prof Dr. Ace Milenkovski and Zoran Stojkovski, the executive officer of CID.

Prof Dr. Vancho Chifliganec and the construction company Adora Engineering have won 12 national awards for best socially responsible practices and philanthropy and three high ranking European awards for successful and qualitative work and social responsibility.

Добитниците на наградите за филантропија и општествена одговорност од ЦИРа за 2013
The winners of the awards for philanthropy and social responsibility by CID for 2013 social responsibility by CID for 2013