INTERNATIONAL EUROPEAN AWARD FOR QUALITY 2014, PARIS FRANCE

Adora Engineering, as the only company from Macedonia, today in Paris, France, on a ceremony in the presence of 150 business people from five continents, was awarded with the prestigious International European Quality Award by the Club of global business and trade leaders.
For the director general, Prof. Dr. Vanco Cifliganec this international recognition is another confirmation that the worlds too recognize and value the successful work of Adora Engineering and its business philosophy geared towards excellence in quality on a global level, as an essential foundation for creating competitive products and the conquest of foreign markets.
 

“This important award is an international recognition for the company and Macedonia, as well as confirmation for the favorable business climate in the country for the development of successful business stories, as is the case with Adora Engineering. This is third consecutive international recognition for Adora Engineering, a leader in building in Macedonia, and it is a confirmation that we are on the right track in the development and motivation to continue to apply innovation and the highest world standards and technologies in the construction of green homes for high-quality housing to the citizens of Macedonia. “- said Dr. Chifliganec who had direct contacts with businessmen and companies from several countries at the business forum in Paris. They have shown great interest in cooperation with Adora Engineering, especially after the introduction of the new publication and corporate video film on English language, which presented Macedonia, as well. For the successful construction of energy efficient homes A-class, proven geomechanical and aseismic stability and European quality first congratulations Adora Engineering received from Greek businessman who said there are no limits for business cooperation between Greece and Macedonia.

The award in Paris awarded by the Club of global business leaders comprising 7,500 entrepreneurs from 95 countries is the third highest international recognition for Adora Engineering. Adora Engineering, in May, won the International Award for Civil Engineering in Madrid, Spain, by the same Club, while in 2012 received awards for the most successful company and the most successful manager by the European Business Assembly in Vienna, Austria.

Меѓународна европска награда за квалитет, 2014, Париз Франција

Адора Инженеринг, како единствена компанија од Македонија, денес во Париз, Франција, ја доби престижната Интернационална европска награда за квалитет од Клубот на глобалните бизнис и трговски лидери на свеченост во присуство на 150 бизнисмени од пет континенти во светот. За генералниот директор, проф. д-р Ванчо Чифлиганец ова меѓународно признание е уште една потврда дека и  светот го препозна и вреднува успешното работење на Адора Инженеринг и бизнис филозофијата на овој градежен бренд насочена кон совршенство во  квалитет на глобално ниво, како суштинска основа за создавање на конкурентни  производи и за освојувањето на странски пазари.  

„Ова високо признание е меѓународна афирмација за компанијата и за Македонија, како и потврда за поволната бизнис клима во државата за развој на успешни бизнис приказни како што е случајот со Адора Инженеринг. За Адора Инженеринг, лидер во високоградбата во Македонија, ова трето по ред интернационално признание е потврда дека сме на вистинскиот пат во развојот и мотив и натаму да применуваме иновации и најнови светски стандарди и технологии во изградбата на еко домови за висококвалитетно домување на граѓаните на Македонија.“- порача д-р Чифлиганец, кој на бизнис форумот во Париз оствари непосредни деловни контакти со бизнисмени и компании од повеќе земји во светот, кои покажаа голем интерес за соработка со Адора Инженеринг, особено по претставувањето на новата публикација и корпоративниот видео филм за  компанијата на англиски јазик, со што се претстави и Македонија. За успешната изградба на енергетски ефикасните домови А-класа, со докажана геомеханичка и асеизмичка стабилност и европски квалитет, првите честитики за Адора Инженеринг на форумот во Париз пристигнале од грчки бизнисмен, кој изјавил  дека нема граници за бизнис соработка меѓу Грција и Македонија.

Наградата во Париз доделена од Клубот на глобалните бизнис лидери со 7.500  претприемачи од 95 држави во светот е трето високо меѓународно признание за Адора Инженеринг која во мај годинава од овој клуб ја доби интернационалната награда за градежништво во Мадрид, Шпанија, а во 2012-та година ги доби наградите за најуспешна компанија и најуспешен менаџер од Европската Бизнис Асамблеа во Виена, Австрија.