Меѓународна награда за градежништво, 2014, Мадрид, Шпанија

„Меѓународната награда за градежништво доделена од Клубот на водечките градежни и трговски лидери во светот, за Адора Инженеринг значи дека градежната компанија и натаму треба да ги унапредува стандардите во работата, во корист на станарите, граѓаните, животната средина и општеството“.- е клучната порака која при примањето на високата интернационална награда од градежната фела во светот ја истакна ген. дир. на Адора Инженеринг проф. д-р Ванчо Чифлиганец, што беше поздравено со аплауз од присутните на бизнис форумот  во Мадрид, Шпанија, каде на 150-те учесници од 30 земји во светот најголем впечаток им остави тестирањето со вештачки земјотреси, со што Адора Инженеринг практично и научно ја докажува врвната асеизмичка стабилност на изградените објекти и нивните енергетски карактеристики за заштеда на енергија и заштита на животната средина.

Ген. дир. на Адора Инженеринг проф. д-р Ванчо Чифлиганец е пријатно изненаден од фактот дека меѓународната заедница, асоцијациите и водечките бизнис субјекти ја следат и вреднуваат работата на градежната компанија, нејзините иновации и достигнувања во подигнувањето на сигурноста, квалитетот и економичноста во домувањето според светските стандарди. Пред бизнис лидерите од сите континенти, проф. д-р Чифлиганец ја истакна одговорноста и големата обврска што ја имаат компаниите во градежната дејност и високоградбата, за безбеден живот во еко домови со долг век, што е од суштинска важност за судбината на станарите и граѓаните. Успешната 12 годишна градителска приказна на Адора Инженеринг, според ген. дир. проф. д-р Чифлиганец се должи на неговата јасна цел и визија, за што тој упати благодарност и до сите вработени во компанијата, менаџерскиот и стручниот тим и вредните градежни работници- неимари, деловните партнери и соработници, а го истакна и позитивното влијание на поволната бизнис клима во Македонија.

Адора Инженеринг ја прифати поканата за членство во елитниот Клуб на лидерите за глобална трговија со 7500 членови од 95 земји во светот. На форумот во Мадрид најуспешната компанија во високоградбата во Македонија размени искуства и воспостави деловни контакти за соработка со градежни компании од Африка и Азија.

Проф. д-р Чифлиганец со г-дин Рикардо Росо Лопез, ген. секретар на Клубот на глобалните трговски лидери и г-дин Димитар Блажески-претставник на амбасадата на Македонија во Мадрид

Меѓународна награда за градежништво за Адора Инженеринг на светскиот бизнис самит во Мадрид-Шпанија

 

Елитен станбено-деловен објект Под Водно со еко домови во центарот на Скопје

 

 

INTERNATIONAL AWARD FOR CONSTRUCTION, 2014 MADRID, SPAIN

“The International award for construction prized by the Club of the leading construction and commercial leaders in the world, for the Adora Engineering means that the construction company should continue to promote the work standards in favor of tenants, citizens, environment and society”- is the key message, sent by the Adora’s General Manager, Professor Dr. Vancho Chifliganec, during the ceremony of receiving the highest international award for the construction profession in the world, which was met by applause from the audience at a business forum in Madrid, Spain, where 150 participants from 30 countries worldwide were impressed by the test with artificial earthquakes, by which Adora Engineering practically and scientifically proved premium aseismic stability of their buildings and their energy performance for energy saving and environmental protection.

The Adora’s General Manager Professor Dr. Vancho Chifliganec was pleasantly surprised by the fact that the international community, associations and leading business entities monitor and evaluate the work of the construction company, its innovations and achievements in raising the safety, quality and cost housing according to international standards. Speaking to the business leaders from all continents, prof. Dr. Chifliganec stressed the great responsibility and obligation that the companies in the construction industry and building construction have, for a secure life in the eco homes with long existence which is crucial for the fate of the inhabitants and citizens. The successful 12 years old building story of Adora Engineering, according the General Manager Prof. Dr. Chifliganec is due to the employee’s clear goal and vision, by which he extended his appreciation to all employees in the company, management, expert team and valuable construction workers- masters, business partners and associates. In addition he highlighted the positive impact of the favorable business climate in Macedonia.

Adora Engineering accepted the invitation to join the elite club of leaders for global trade comprising 7500 members from 95 countries worldwide. At the forum in Madrid, the most successful construction company in Macedonia shared its experiences and established business contacts with construction companies from Africa and Asia.

Prof. Dr. Chifliganec with Mr. Rosso Ricardo Lopez, General Secretary of the Global Trade Leaders´Club and Mr. Dimitar Blazeski, representative of the Macedonian Embassy in Madrid

International Award for Construction Engineering Adora world business summit in Madrid, Spain

 

Elite residential – business building under Vodno Mountain with eco homes in the center of Skopje